Petr Balej, quadrate 42261


page: < 1 2 >
id1633, Bufo bufo, Bulgaria > Tundzha valley > Srem, - m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 21.02.2008, 1 road-killed adult
Bufo bufo Srem
id1657, Bufo bufo, Bulgaria > Tundzha valley > Srem, - m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 06.03.2008, road-killed adult
Bufo bufo Srem
id1637, Dolichophis caspius, Bulgaria > Tundzha valley > Srem, 80 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 24.02.2008, 1 juv.
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Srem
id1659, Dolichophis caspius, Bulgaria > Tundzha valley > Ustrem, 103 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 07.03.2008, 1 juv.
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Dolichophis caspius Ustrem
id1631, Lacerta trilineata, Bulgaria > Tundzha valley > Srem, 103 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 20.02.2008, 1 individual
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Srem
id1632, Pelophylax ridibundus, Bulgaria > Tundzha valley > Srem, 100 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 21.02.2008, 1 juv.
Pelophylax ridibundus Srem
id1634, Pelophylax ridibundus, Bulgaria > Tundzha valley > Srem, 84 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 22.02.2008, 3 juv
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Srem
id1641, Pelophylax ridibundus, Bulgaria > Tundzha valley > Srem, 85 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 26.02.2008, tens of tadpoles, juveniles and adults
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Srem
id1658, Pelophylax ridibundus, Bulgaria > Tundzha valley > Ustrem, 84 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 06.03.2008, 3 individuals
Pelophylax ridibundus Ustrem
id1635, Podarcis tauricus, Bulgaria > Tundzha valley > Srem, 84 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 22.02.2008, 3 adults
Podarcis tauricus Podarcis tauricus Srem
page: < 1 2 >