Mediodactylus kotschyi, quadrate 35SNA3


id1354, Mediodactylus kotschyi, Greece > Symi > Pedi, 15 m a. s., Ilias Strachinis, 12.10.2007, 06.11.2007,
Mediodactylus kotschyi