Litóchoron, Litochoron, Letokhori

Litóchoron, Litochoron, Letokhori, Litochoro, Litohoron, Litokhoron, Litóchoro, Litókhoron, Λιτόχωρο, Λιτόχωρον
photo lid2332, Jan Dušek, 18.05.2012, Prionia, 22.07.2011

this photo is related to locality find(s):
id6306, Testudo hermanni, Greece > Macedonia > Litóchoron, Litochoron, Letokhori, 1100 m a. s., Jan Dušek, 22.07.2011, 18.05.2012, 1 ex. found at the way near Prionia, starting point for Olympus