Dalmatolacerta oxycephala (syn. Lacerta oxycephala), Sharp-snouted Rock Lizard

Dalmatolacerta oxycephala
photo fid4496, Roman Šmejkal, 30.08.2008,

this photo is related to locality find:
id2199, Dalmatolacerta oxycephala, Croatia > Dalmatia > Trsteno, - m a. s., Roman Šmejkal, 19.06.2008, 30.08.2008,