Testudo hermanni, Hermann’s Tortoise

Testudo hermanni
photo fid4010, Nikola Rahme, 17.06.2008,

this photo is related to locality find:
id1821, Testudo hermanni, Romania > Southern Carpathians > Orşova, 100 m a. s., Nikola Rahme, 30.04.2007, 17.06.2008,