Mesotriton alpestris (syn. Triturus alpestris), Alpine Newt

Mesotriton alpestris
photo fid3048, Martin Waldhauser, 09.01.2008,

this photo is related to locality find:
id1519, Mesotriton alpestris, Montenegro > inland > Andrijevica, 1800 m a. s., Martin Waldhauser, 06.07.2005, 09.01.2008, spp. montenegrinus