Eirenis modestus, Dwarf Snake

Eirenis modestus
photo fid2640, Ilias Strachinis, 06.11.2007,

this photo is related to locality find:
id1353, Eirenis modestus, Greece > Symi > Pedi, 15 m a. s., Ilias Strachinis, 12.10.2007, 06.11.2007,