Anatololacerta oertzeni (syn. Lacerta oertzeni), Lizard

Anatololacerta oertzeni
photo fid2620, Ilias Strachinis, 05.11.2007,

this photo is related to locality find:
id1348, Anatololacerta oertzeni, Greece > Symi > Pedi, 3 m a. s., Ilias Strachinis, 13.10.2007, 05.11.2007,