Petr Balej, quadrate 35TMG3


page: < 1 2 >
id1623, Bufo bufo, Bulgaria > Tundzha valley > Elchovo, Elhovo, 115 m a. s., Petr Balej, 21.09.2007, 14.02.2008, road-killed adult
Bufo bufo
id1633, Bufo bufo, Bulgaria > Tundzha valley > Srem, - m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 21.02.2008, 1 road-killed adult
Bufo bufo Srem
id1657, Bufo bufo, Bulgaria > Tundzha valley > Srem, - m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 06.03.2008, road-killed adult
Bufo bufo Srem
id1628, Dolichophis caspius, Bulgaria > Tundzha valley > Knjaževo, Knyazevo, 100 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 16.02.2008, 1 adult
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Dolichophis caspius Knjaževo, Knyazevo
id1637, Dolichophis caspius, Bulgaria > Tundzha valley > Srem, 80 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 24.02.2008, 1 juv.
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Srem
id1659, Dolichophis caspius, Bulgaria > Tundzha valley > Ustrem, 103 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 07.03.2008, 1 juv.
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Dolichophis caspius Ustrem
id1631, Lacerta trilineata, Bulgaria > Tundzha valley > Srem, 103 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 20.02.2008, 1 individual
Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Lacerta trilineata Srem
id1624, Pelophylax ridibundus, Bulgaria > Tundzha valley > Knjaževo, Knyazevo, 115 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 15.02.2008, 1 subadult
Pelophylax ridibundus Knjaževo, Knyazevo
id1632, Pelophylax ridibundus, Bulgaria > Tundzha valley > Srem, 100 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 21.02.2008, 1 juv.
Pelophylax ridibundus Srem
id1634, Pelophylax ridibundus, Bulgaria > Tundzha valley > Srem, 84 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 22.02.2008, 3 juv
Pelophylax ridibundus Pelophylax ridibundus Srem
page: < 1 2 >