Petr Balej, quadrate 42263


id1623, Bufo bufo, Bulgaria > Tundzha valley > Elchovo, Elhovo, 115 m a. s., Petr Balej, 21.09.2007, 14.02.2008, road-killed adult
Bufo bufo
id1628, Dolichophis caspius, Bulgaria > Tundzha valley > Knjaževo, Knyazevo, 100 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 16.02.2008, 1 adult
Dolichophis caspius Dolichophis caspius Dolichophis caspius Knjaževo, Knyazevo
id1622, Mediodactylus kotschyi, Bulgaria > Tundzha valley > Jambol, 125 m a. s., Petr Balej, 21.09.2007, 13.02.2008, 1 juv.
Mediodactylus kotschyi Mediodactylus kotschyi Mediodactylus kotschyi Jambol
id1624, Pelophylax ridibundus, Bulgaria > Tundzha valley > Knjaževo, Knyazevo, 115 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 15.02.2008, 1 subadult
Pelophylax ridibundus Knjaževo, Knyazevo
id1625, Podarcis tauricus, Bulgaria > Tundzha valley > Knjaževo, Knyazevo, 100 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 15.02.2008, 5 individuals
Knjaževo, Knyazevo
id1626, Podarcis tauricus, Bulgaria > Tundzha valley > Knjaževo, Knyazevo, 100 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 15.02.2008, about ten individuals
Podarcis tauricus Knjaževo, Knyazevo
id1630, Podarcis tauricus, Bulgaria > Tundzha valley > Knjaževo, Knyazevo, 100 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 16.02.2008, 1 adult
Podarcis tauricus Knjaževo, Knyazevo
id1627, Pseudopus apodus, Bulgaria > Tundzha valley > Knjaževo, Knyazevo, 100 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 15.02.2008, 1 adult
Knjaževo, Knyazevo
id1629, Testudo graeca, Bulgaria > Tundzha valley > Knjaževo, Knyazevo, 100 m a. s., Petr Balej, 22.09.2007, 16.02.2008, 1 juv + 1 adult
Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Testudo graeca Knjaževo, Knyazevo