Petr Balej, quadrate 42233


page: < 1 2 >
id1419, Bufo bufo, Bulgaria > Rila Mts. > Borovec, Borovets, 1150-1250 m a. s., Petr Balej, 13.05.2007, 25.11.2007, about 10 roadkilled individuals

id1421, Bufo bufo, Bulgaria > Rila Mts. > Samokov, 1000 m a. s., Petr Balej, 14.05.2007, 26.11.2007, 1 road-killed adult
Bufo bufo
id826, Lacerta agilis, Bulgaria > Rila Mts. > Samokov, 1050 m a. s., Petr Balej, 14.05.2007, 25.05.2007, 1 subadult
Lacerta agilis Samokov
id2089, Lacerta viridis, Bulgaria > Western Rhodopes Mts. > Velingrad, 750 m a. s., Petr Balej, 04.08.2008, 23.08.2008, 2 adults

id10523, Lacerta viridis, Bulgaria > Western Rhodopes Mts. > Velingrad, Велинград, 790 m a. s., Petr Balej, 20.05.2013, 02.11.2015, 1 adult
Velingrad, Велинград
id2090, Pelophylax ridibundus, Bulgaria > Western Rhodopes Mts. > Velingrad, 750 m a. s., Petr Balej, 04.08.2008, 23.08.2008, tens of juveniles

id10525, Pelophylax ridibundus, Bulgaria > Western Rhodopes Mts. > Velingrad, Велинград, 770 m a. s., Petr Balej, 20.05.2013, 17.11.2015, about ten juveniles
Pelophylax ridibundus Velingrad, Велинград Velingrad, Велинград
id10524, Pseudepidalea viridis, Bulgaria > Western Rhodopes Mts. > Velingrad, Велинград, 850 m a. s., Petr Balej, 19.05.2013, 17.11.2015, 5 indivuduals at night
Pseudepidalea viridis Velingrad, Велинград
id7329, Rana dalmatina, Bulgaria > Western Rhodopes Mts. > Velingrad, Велинград, 870 m a. s., Petr Balej, 19.05.2013, 23.06.2013, 1 adult
Rana dalmatina Rana dalmatina Rana dalmatina
id1416, Rana temporaria, Bulgaria > Rila Mts. > Borovec, Borovets, 1300 m a. s., Petr Balej, 13.05.2007, 24.11.2007, about ten individuals
Rana temporaria Rana temporaria Rana temporaria Rana temporaria Rana temporaria Rana temporaria Rana temporaria Rana temporaria Borovec, Borovets
page: < 1 2 >