Mézapos, Mezapos

Mézapos, Mezapos
photo lid3239, Jan Dušek, 27.08.2014,

this photo is related to locality find(s):
id9434, Podarcis peloponnesiacus, Greece > Peloponnese > Mézapos, Mezapos, 40 m a. s., Jan Dušek, 20.07.2014, 27.08.2014, 2 ex.