Mediodactylus kotschyi (syn. Cyrtopodion kotschyi), Kotschy’s Gecko

Mediodactylus kotschyi
photo fid9434, Martin Dobrota, 07.07.2012,

this photo is related to locality find:
id6429, Mediodactylus kotschyi, Greece > Macedonia > Paralia, - m a. s., Martin Dobrota, 29.06.2012, 07.07.2012,