Mediodactylus kotschyi (syn. Cyrtopodion kotschyi), Kotschy’s Gecko

Mediodactylus kotschyi
photo fid8229, Martin Dobrota, 05.07.2011,

this photo is related to locality find:
id5072, Mediodactylus kotschyi, Greece > Peloponnese > Perdikoneri, - m a. s., Martin Dobrota, 27.06.2011, 05.07.2011,