Mediodactylus kotschyi (syn. Cyrtopodion kotschyi), Kotschy’s Gecko

Mediodactylus kotschyi
photo fid7088, Martin Dobrota, 31.07.2010,

this photo is related to locality find:
id4204, Mediodactylus kotschyi, Greece > Peloponnese > Romanós, Romanos, Romanou, - m a. s., Martin Dobrota, 25.07.2010, 31.07.2010,