Mediodactylus kotschyi (syn. Cyrtopodion kotschyi), Kotschy’s Gecko

Mediodactylus kotschyi
photo fid5962, Andreas Giaprakas, 06.08.2009,

this photo is related to locality find:
id3115, Mediodactylus kotschyi, Greece > Macedonia > Néa Ioniá, Nea Ionia, Dhiavata, - m a. s., Andreas Giaprakas, 2009, 06.08.2009,